POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU NIESAMOWITAPOLSKA.EU

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.niesamowitapolska.eu

Użytkownikiem jest każdy podmiot, którego dane publikowane są na portalu www.niesamowitapolska.eu (dalej jako Użytkownik). Administratorem danych osobowych zawartych na portalu jest Agencja Reklamowa TRAF Zbigniew Wójcik NIP: 754-133-56-84. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail biuro@niesamowitapolska.eu pod numerem telefonu 698 613 550 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej, zwany dalej Administratorem.

Administrator powołała Inspektora Ochrony Danych w osobie Zbigniew Wójcik, który dostępny jest pod adresem: biuro@niesamowitapolska.eu.

I. Zgoda użytkownika

Korzystanie z portalu www.niesamowitapolska.eu przez Użytkownika oznacza akceptację przez Użytkownika tego, że Portal gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane nieosobowe i osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę Użytkownika, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z serwisu panoramadanych.pl, działanie to poczytuje się za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

II. Przetwarzanie Danych

Administrator zapewnia ochronę danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO i stosuje w tym celu środki organizacyjne i techniczne zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Zakres gromadzonych przez Niesamowitą Polskę danych dotyczących Użytkowników może się różnić w zależności od celu przetwarzania danych osobowych.

Niesamowita Polska gromadzi w szczególności dane osobowe i nieosobowe jak wymienione poniżej.

a. Dane przedsiębiorców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej)

b. Dane osób fizycznych korzystających z portalu Niesamowita Polska

c. Urządzenia i dane użycia

Niesamowita Polska gromadzi dane dotyczące urządzenia Użytkownika oraz sposobów powiązania Użytkownika z Portalem, jego produktami oraz usługami.

d) Dane Użytkowników Serwisów przetwarzane będą:

- w celu zawarcia oraz wykonania umowy zawieranej pomiędzy każdym z Użytkowników Serwisów a Administratorem w ramach Serwisów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz komunikacji z Użytkownikami Serwisów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, realizujący powyższe cele (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO);

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników Serwisów, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Cele i podstawy przetwarzania danych

Portal Niesamowita Polska pozyskuje dane osobowe w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest pozyskanie danych osobowych bezpośrednio od Użytkownika, poprzez:

b. Dane osobowe pozyskane z innych źródeł

Niesamowita Polska pozyskuje również dane osobowe z innych źródeł niż bezpośrednio od Użytkownika, tj.:

IV. Sposób przetwarzania danych

Sposób przetwarzania przez Niesamowitą Polskę danych osobowych dotyczących Użytkownika zależy od zakresu korzystania przez Użytkownika z produktów i usług Portalu.

Poszczególne cele przetwarzania danych Użytkownika mogą różnić się w zależności od tego, jaki produkt czy usługę wybiera Użytkownik i jak z niej korzysta.

1. Prowadzenie powszechnej bazy firmy turystycznych oraz jej udostępnianie. Podstawowym celem korzystania z danych osobowych Użytkownika przez Niesamowitą Polskę jest prowadzenie powszechnej ogólnodostępnej bazy przedsiębiorców. W tym względzie dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są w zakresie prezentacji danych podmiotów gospodarczych w Bazie Firm Niesamowitej Polski, w celu wymiany informacji o usługach.

Ponadto dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są w zakresie umieszczenia danych na portalu www.niesamowitapolska.eu, ich publikacji, aktualizacji oraz usuwania z serwisu.

2. Usługi, konto klienta

Niesamowita Polska wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu uwierzytelniania oraz autoryzowania jego dostępu do usług, w tym również w celu realizacji usług oferowanych przez Niesamowitą Polskę. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się złożyć zamówienie na usługi, które mają charakter odpłatny, Niesamowita Polska będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie usług oraz zapewnienia należytej realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy. Jeśli Użytkownik założy konto klienta na stronie https://www.niesamowitapolska.eu/baza-firm-turystycznych wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu należytego wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym uwierzytelniania oraz autoryzowania dostępu Użytkownika do konta klienta.

3. Komunikacja

Niesamowita Polska wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikacja ta polega na wysyłaniu wiadomości e-mail, kontaktu drogą telefoniczną oraz innych środków w ramach oferowanych usług, w tym świadczonej usługi konta klienta, łącznie z wiadomościami tekstowymi oraz powiadomieniami push. Komunikowane Użytkownikowi treści dotyczą oferowanych produktów i usług, tj. dostępności usług oraz sposobu korzystania z nich, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert.

4. Reklama

Niesamowita Polska wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu oferowania mu dopasowanych do niego reklam, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na takie działania lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy w przypadku wykształcenia się relacji gospodarczej między Niesamowitą Polską, a Użytkownikiem.

V. Prawa Użytkownika

Zgodnie z RODO, Użytkownikom portalu przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Użytkowników Serwisów istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkowników Serwisów lub dane te będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W celu zrealizowania swoich uprawnień, Użytkownik powinien skierować stosowne zgłoszenie na adres e-mailowy Administratora: biuro@niesamowitapolska.eu

VI. Odbiorcy danych

Administrator może udostępnić dane Użytkowników m.in. następującym podmiotom:

- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą,

- podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową,

- dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,

- podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe bądź prawne.

VI. Czas przechowywania danych

Dane pozyskane w celu wykonania umowy Administrator przechowuje przez okres świadczenia usługi lub realizacji umowy, w tym także przez czas, w którym Użytkownicy mogą ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy. Dane pozyskane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony Administrator przetwarza do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane pozyskane w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, Administrator przetwarza przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane. Dane osobowe pozyskane w celach analitycznych i statystycznych Administrator przetwarza przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że Użytkownicy sprzeciwią się tym czynnościom.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług. Jeśli Użytkowników nie poda swoich danych, wykonanie umowy oraz świadczenie usług nie będzie możliwe.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

X. Pliki cookies

Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Agencję Reklamową Traf Zbigniew Wójcik na komputerze osoby odwiedzającej stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Agencję Reklamową Traf Zbigniew Wójcik usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji na stronie. Agencja Reklamowa Traf Zbigniew Wójcik wykorzystuje dwa typy plików cookies: cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników Serwisów; cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Agencja Reklamowa Traf Zbigniew Wójcik wykorzystuje cookies własne w celu: analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisw korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Agencja Reklamowa Traf Zbigniew Wójcik wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

XI. Google Tag i Meta Pixel

Portal wykorzystuje śledzące narzędzia analityczne i marketingowe: Meta Pixel, Google Analytics, Google Tag Manager. Pozyskane dane mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy lub którym świadczymy usług.

XII. Postanowienia końcowe

Informuje się Użytkowników, że strony www, na które Użytkownik będzie wchodził poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisów mogą posiadać inne zasady prywatności niż określone w niniejszej Polityce Prywatności. Po odesłaniu na inną stronę www, Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi tam zasadami prywatności. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności na innych stronach www, na które będzie wchodził Użytkownik.

Powiązane artykuły