REGULAMIN PORTALU NIESAMOWITA POLSKA

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z portalu internetowego Niesamowita Polska (dalej „Portal”) prowadzonego pod adresem: www.niesamowitapolska.eu i warunki usług świadczonych w Portalu drogą elektroniczną
 2. Właścicielem serwisu jest Agencja Reklamowa TRAF Zbigniew Wójcik z siedzibą w Prószkowie przy ul. Igancego Krasickiego 14, NIP: 754-133-56-84. Adres e-mail: biuro@niesamowitapolska.eu, tel. 698 613 550.
 3. Strona www.niesamowitapolska.eu jest portalem turystycznym za pośrednictwem którego promowane są propozycje wycieczek, atrakcje turystyczne oraz województwa, regiony, gminy i miejscowości atrakcyjne turystycznie z terenu Polski. Przeglądanie treści Portalu dostępne jest dla każdego użytkownika Internetu.
 4. Do korzystania z Portalu i udostępnianych w jego ramach usług wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www.
 5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że Administrator oraz osoby trzecie mogą udostępniać w Portalach również odpłatne usługi, na podstawie odrębnych umów.
 7. Zapisanie na Newsletter jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail zawierające informacje branżowe, reklamowe czy techniczne.

§ 1. Definicje.

 1. Użyte w Ogólnych Warunkach Umowy definicje oznaczają:
  Administrator – Agencja Reklamowa TRAF Zbigniew Wójcik, ul. Ignacego Krasickiego 14, 46-060 Prószków, NIP:7541335684
  Nabywca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy
  o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2.7.2004 r. (Dz. U.2004.173.1807).
  Reklama – reklama banerowa zamieszczona na stronie portalu www.niesamowitapolska.eu w wyznaczonych na ten cel miejscach.
  Artykuł sponsorowany – płatny artykuł zamieszczony na łamach portalu www.niesamowitapolska.eu
  Baza Turystyczna - baza danych ogólnopolskiej bazy firm turystycznych i okołoturystycznych pod nazwą Baza Turystyczna Niesamowitej Polski, dostępna na stronie www.niesamowitapolska.eu
  Wpis – wpis do Bazy Turystycznej Niesamowitej Polski obejmujący informacje o firmie (tj. dane, opisy, grafiki) Nabywcy o treści wpisanej przez Nabywcę do formularza zgłoszeniowego na stronie https://www.niesamowitapolska.eu/baza-firm-turystycznych w zakresie umożliwionym przez Administratora.
  OWU – ogólne warunki umowy o Wpis firmy Nabywcy do Bazy Turystycznej Niesamowitej Polski.
  Wpis Podstawowy – bezpłatny wpis do Bazy Turystycznej Niesamowitej Polski obejmujący podstawowe dane o firmie Nabywcy w zakresie uznanym przez Administratora.
  Wpis Premium – wpis do Bazy Turystycznej Niesamowitej Polski obejmujący rozszerzone dane o firmie Nabywcy, w dane kontaktowe, adres witryny internetowej, galerie zdjęć, filmy, wydarzenia i oferty.
  Mapa Google – produkt, którego właścicielem i administratorem jest firma Google; udostępniana niekomercyjnie użytkownikom i Nabywcom Bazy Turystycznej.

§ 2. Zasady publikacji reklam na Portalu

 1. Usługodawca udostępnia Reklamodawcy następujące formy Reklamy:
  1. bannery reklamowe,
  2. artykuły sponsorowane,
  3. wpis do Bazy Turystycznej – podstawowy oraz premium
 2. Wpis do Bazy Turystycznej podstawowy oraz wpis premium można dokonać na stronie https://www.niesamowitapolska.eu/baza-firm-turystycznych
 3. Wpis premium jest płatny zgodnie z Cennikiem.
 4. Wpis podstawowy jest bezpłatny i aktywowany po zatwierdzeniu przez Administratora.
 5. Ceny oraz ogólne warunki Reklamy w postaci bannerów reklamowych oraz artykułów sponsorowanych przedstawione na stronie www.niesamowitapolska.eu w zakładce Współpraca.
 6. Administrator aktywuje Reklamę płatną po otrzymaniu opłaty za okres, na jaki została ona wykupiona. Otrzymanie środków, jak i fakt uruchomienia usługi zostają przesłane, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Reklamodawcy.
 7. Opłaty pobierane od Reklamodawców nie podlegają zwrotowi.

§ 3. Baza Turystyczna. Przepisy ogólne - zakres obowiązywania.

 1. Zawarte w Zbiorze Ogólne Warunki Umowy (zwane dalej OWU) o Wpis firmy Nabywcy do bazy danych ogólnopolskiej bazy turystycznej pod nazwą Baza Turystyczne Niesamowitej Polski, (zwanej dalej Bazą Turystyczną) pod adresem https://www.niesamowitapolska.eu/baza-firm-turystycznych obowiązują dla wszystkich obecnych i przyszłych umów o Wpis firmy Nabywcy do bazy danych ogólnopolskiej Bazy Turystycznej pod nazwą Baza Turystyczna Niesamowita Polska, pod adresem www.niesamowitapolska.eu, których stroną jest Administrator.
 2. Zbiór OWU nie ma zastosowania do umów zawartych przez Administrator z konsumentami w rozumieniu art. 221. k.c.
 3. Zbiór OWU ma zastosowanie wyłącznie do umów zawartych przez Administratora z przedsiębiorcami. Postanowienia umowne niezgodne z OWU zawartymi w Zbiorze, nie obowiązują pomiędzy stronami nawet w przypadku podania ich do wiadomości Administratora; chyba że ich obowiązywanie pomiędzy stronami zostanie pisemnie potwierdzone przez Administratora.

§ 4. Baza Turystyczna - zawarcie umowy.

 1. Wpisu do Bazy Turystycznej Nabywca dokonuje poprzez wpisanie swoich danych firmy Nabywcy do formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie https://www.niesamowitapolska.eu/baza-firm-turystycznych w zakresie umożliwionym przez Administratora.
 2. Wszystkim Nabywcom nowo zarejestrowanym w Bazie Turystycznej, Administrator umożliwia bezpłatną prezentację swoich danych umieszczonych we Wpisie w formularzu zgłoszeniowym, bez Usług i Dodatków do Wpisu, przez okres 12 miesięcy.
 3. Po upływie bezpłatnego okresu 12 miesięcy od zarejestrowania Nabywcy w Bazie Turystycznej, Nabywca traci prawo do nieograniczonej edycji Wpisu, o której mowa w § 5 ust. 1 OWU. W tym przypadku prawo do wyłącznej administracji Wpisem – łącznie z jego usunięciem z Bazy Turystycznej, przechodzi na Administratora. W tym przypadku Administratora ogranicza Wpis firmy Nabywcy wraz danymi o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej do Wpisu Podstawowego.
 4. Procedura opisana w § 3 ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku zawarcia pomiędzy Administratorem a Nabywcą umowy o Wpis firmy Nabywcy do Bazy Turystycznej.
 5. Zawarcie umowy o Wpis do Bazy Turystycznej, następuje poprzez założenie rejestrację i założenie konta przez Nabywcę w Bazie Turystycznej na stronie https://www.niesamowitapolska.eu/baza-firm-turystycznych
 6. W przypadku zawarcia umowy o Wpis, Administrator doręcza Nabywcy fakturę VAT z tytułu zarejestrowania Wpisu firmy Nabywcy w Bazie Turystycznej na czas określony przez strony.
 7. Cena za Wpis zależna jest od czasu trwania umowy oraz wybranych elementów Usług i Dodatków do Wpisu.
 8. W przypadku wskazania adresu e-mail o domenie innej niż podana w powszechnie dostępnych źródłach (np. CEIDG lub strona www), niepozwalającej na identyfikację firmy Nabywcy, ostateczna weryfikacja konieczna do utworzenia wizytówki wymagać będzie dodatkowej weryfikacji ze służbowej skrzynki firmowej.

§ 5. Baza Turystyczna - przedmiot umowy.

W ramach umowy o Wpis firmy Nabywcy do Bazy Turystycznej, Administrator jako właściciel serwisu www.niesamowitapolska.eu pod nazwą Baza Turystyczna Niesamowitej Polski, zobowiązuje się udostępniać w serwisie w okresie obowiązywania umowy: przeznaczone do rozpowszechniania dane firmy Nabywcy podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym w zakresie umożliwionym przez Administratora oraz zamówione przez Nabywcę elementy Usług i Dodatków do Wpisu.

§ 6. Baza Turystyczna - wykonanie umowy.

 1. W okresie 12 miesięcy bezpłatnego Wpisu do Bazy Turystycznej, o którym mowa w § 3 ust. 2 OWU, Nabywca jest uprawniony do nieograniczonej aktualizacji i uzupełniania w serwisie Bazy Turystycznej danych firmy Nabywcy.
 2. W okresie obowiązywania umowy o Wpis Nabywca jest uprawniony do nieograniczonej aktualizacji i uzupełniania w serwisie Bazy Turystycznej danych firmy Nabywcy. Aktualizacja następuje przy użyciu przez Nabywcę hasła i loginu i wymaga wprowadzenia przez Nabywcę w serwisie Bazy Turystycznej pod adresem https://www.niesamowitapolska.eu/baza-firm-turystycznych nowych danych firmy Nabywcy, które podlegają uaktualnieniu w okresie 48 godzin od czasu ich wprowadzenia.
 3. Nabywca dokonuje wprowadzenia Wpisu, jego korekt i uzupełnień we własnym zakresie. Administrator nie jest odpowiedzialna za treść Wpisów Nabywcy.
 4. Nabywca zobowiązuje się do zamieszczenia autorskiego opisu o firmie, który nigdzie wcześniej nie był publikowany.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem zaistniałych przeszkód technicznych w korzystaniu z Bazy Turystycznej przez Nabywcę jak też przez osoby trzecie.
 6. Pod pojęciem przeszkody techniczne w korzystaniu, o którym mowa w ustępie poprzednim, rozumie się: każdego rodzaju przeszkody techniczne uniemożliwiające Nabywcy albo osobom trzecim korzystanie z sieci internetowej, w tym z serwisu na stronie www.niesamowitapolska.eu, każdego rodzaju przeszkody techniczne związane
  z funkcjonowaniem serwisu i z internetową emisją Wpisu.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wady we Wpisie wynikłe z winy Nabywcy oraz osób trzecich w przypadku wadliwości Wpisu Nabywcy, Nabywcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty – szkody, w tym związane z przeszkodami technicznymi w korzystaniu opisanymi w § 5 ust. 5.
 8. Z przyczyn technicznych Administator serwisu Baza Turystyczna na stronie www.niesamowitapolska.eu, jest upoważniony w każdym roku funkcjonowania serwisu Baza Turystyczna i obowiązywania umowy o Wpis do dwukrotnego przerwania (wstrzymania) emisji internetowej serwisu Baza Turystyczna przez nieprzerwany czas 24 godzin.
 9. Administrator jest upoważniony do usunięcia z Bazy Turystycznej pod adresem www.niesamowitapolska.eu Wpisu zawierającego odesłania (linki) albo treści, niedozwolone przez odpowiednie przepisy prawa polskiego i międzynarodowego. W przypadku usunięcia Wpisu przez Administratora na podstawie uprawnienia zawartego w zdaniu poprzednim, wynagrodzenie zapłacone tytułem wykonania umowy nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Nabywcy.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w funkcjonowaniu serwisu Baza Turystyczna, bez uprzedniego poinformowania bądź konieczności uzyskania zgody Nabywcy. Zmiany takie nie stanowią zmiany treści umowy pomiędzy Administratorem a Nabywcą, o której mowa w § 4 OWU albo w § 3 ust. 2 OWU.
 11. Na prośbę Nabywcy lub z jego własnej inicjatywy do Wpisu może zostać dołączona Mapka Google. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za sposób administrowania ani zmiany jakie zostaną wprowadzone w tym produkcie przez firmę Google.
 12. Baza Turystyczna Niesamowitej Polski, w tym wszystkie Wpisy w serwisie Baza Turystyczna daty umieszczenia i zarejestrowania ich w serwisie pod adresem https://www.niesamowitapolska.eu/baza-firm-turystycznych, jest własnością Administratora.

§ 7. Baza Turystyczna - rozwiązanie umowy.

 1. W każdym czasie obowiązywania umowy o Wpis, Administratorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o Wpis zawartej z Nabywcą. Rozwiązanie umowy o Wpis następuje z dniem złożenia przez Administratora pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
 2. W przypadku rozwiązania umowy przez Administratora przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji internetowej Wpisu, Nabywcy przysługuje zwrot wynagrodzenia zapłaconego tytułem wykonania umowy. Zwrot wynagrodzenia następuje w odpowiednim stosunku do czasu, w którym umowa obowiązywała pomiędzy stronami.
 3. W przypadku rozwiązania umowy przez Administratora przed końcem jej obowiązywania, Nabywcy nie przysługuje żadne prawo ponad uprawnienie określone w ustępie poprzednim. W tym w szczególności Nabywcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty – szkody związane z: obowiązywaniem Umowy o Wpis pomiędzy stronami, rozwiązaniem umowy przez Administratora i z usunięciem Wpisu albo z nakładami związanymi z zarejestrowaniem Wpisu w Bazie Turystycznej.
 4. W przypadku rozwiązania umowy przez Nabywcę przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji internetowej Wpisu bądź samodzielnego usunięcia Wpisu przez Nabywcę z Bazy Turystycznej, kwota wynagrodzenia dla Administratora zapłacona na podstawie § 3 ust. 6 i 7 OWU nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Nabywcy.
 5. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o Wpis pomiędzy Administratorem a Nabywcą, oraz w przypadku określonym w § 3 ust. 3 OWU, Nabywca traci prawo do nieograniczonej edycji Wpisu, o której mowa w § 5 ust. 1 i ust.2 OWU. W tym przypadku prawo do wyłącznej administracji Wpisem – łącznie z jego usunięciem z Bazy Turystycznej, przechodzi na Administratora.
 6. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o Wpis pomiędzy Administratorem a Nabywcą, oraz w przypadku określonym w § 3 ust. 3 OWU, Nabywca nie jest uprawniony do zgłaszania wobec Administratora roszczeń w zakresie sposobu edycji i emisji Wpisu w Bazie Turystycznej, w tym do żądania usunięcia Wpisu z serwisu Baza Turystyczna Niesamowitej Polski, chyba że treść Wpisu rażąco narusza interesy Nabywcy bądź zawiera treści nieaktualne.

§ 8. Baza Turystyczna - Pozostałe postanowienia.

 1. Zakładając konto w serwisie Nabywca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych przez Administratora jako administratora danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych i dyrektywie UE RODO. Nabywca w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia, o których mowa w § 9.
 2. W przypadku nieważności jednego z postanowień OWU, OWU obowiązują strony w pozostałej części nie dotkniętej nieważnością.
 3. Strony winny dążyć zgodnie do zastąpienia nieważnych postanowień OWU, zmieniając treść postanowień w odpowiednim zakresie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

§ 9. Ochrona praw autorskich / ochrona baz danych.

 1. Zabrania się kopiowania danych z serwisu www.niesamowitapolska.eu poprzez zautomatyzowane narzędzia informatyczne za wyjątkiem robotów wyszukiwarek dopuszczonych przez właściciela serwisu.
 2. Zabrania się działań umyślnie ukierunkowanych na obciążenie serwisu www.niesamowitapolska.eu
 3. Jeżeli w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późn.zm. – dalej: „Ustawa”) Nabywca gwarantuje, że będą przysługiwały mu do niego prawa przysługujące twórcy w rozumieniu Ustawy, tj. wyłączne autorskie prawa majątkowe.
 4. Z chwilą powstania utworu w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy Administrator nabywa na podstawie niniejszej Umowy odnoszące się do niego autorskie niewyłączne prawa majątkowe (Iicencja niewyłączna) na poniższych polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. Nabywca oświadcza ponadto i gwarantuje, że żaden z utworów wytworzonych w ramach wykonania Przedmiotu Umowy nie będzie obciążony prawami osób trzecich oraz, że praw takich nie będzie naruszał (Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich i odpowiada bezpośrednio względem tych osób
  za wyrządzone im szkody).
 6. Nabywca oświadcza, że utwory, których twórcą nie jest Nabywca, wykorzystywane przy wykonaniu Przedmiotu Umowy, używane są zgodnie z ich licencją, a Nabywca ma prawo do ich używania. W przeciwnym razie Nabywca zobowiązuje się do uzyskania od właścicieli praw autorskich tych utworów, pisemnej zgody na ich wykorzystanie przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administrator przetwarza informacje pozyskane:
  • w drodze indywidualnych kontaktów z klientami
  • z Wpisu dodanego do Bazy Firm przez Nabywcę
  • ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Agencja Reklamowa TRAF Zbigniew Wójcik,
  Ul. Ignacego Krasickego 14, 46-060 Prószków
  NIP: 7541335684 REGON: 160315389.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ul. Ignacego Krasickego 14, 46-060 Prószków lub email: biuro@niesamowitapolska.eu

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie m.in.:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody, w przypadku gdy przetwarzanie oparte będzie na wyrażonej zgodzie;
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - na potrzeby realizacji umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 2. Administrator wykorzystuje Państwa dane, wyłącznie udostępnione za Państwa zgodą, w celu budowania bazy danych podmiotów gospodarczych, kontaktów drogą telefoniczną oraz mailową z naszymi pracownikami i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 3. Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej, jednak nie dłużej niż:
  • W przypadku przetwarzania opartego na zgodzie – do czasu wycofania zgody;
  • W przypadku przetwarzania w związku z realizacją umowy – przez czas jej trwania i nie więcej niż 5 lat po jej rozwiązaniu;
  • W przypadku przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – nie dłużej niż 5 lat.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.
 5. Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
 6. Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
 7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@niesamowitapolska.eu
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  Ul. Ignacego Krasickego 14, 46-060 Prószków
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Powiązane artykuły

Polecane katalogi

Informator turystyczny dla firm

Informator turystyczny dla firm

Informator turystyczny dla szkół

Informator turystyczny dla szkół

Dwumiesięcznik Niesamowita Polska

Dwumiesięcznik Niesamowita Polska

Kontakt

WSPÓŁPRACA I REKLAMA:
biuro@niesamowitapolska.eu

REDAKCJA:
marketing@niesamowitapolska.eu

Zbigniew Wójcik
tel. 698 613 550

Karolina Sobotkiewicz
tel. 535 360 843

PARTNERZY:

 nawypad